Dažniausiai užduodami klausimai

Autoservisų atliekos – tai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto atliekos: išeikvoti akumuliatoriai, alyvos (tepalai), amortizatorių, filtrų, plastiko, metalo, stiklo ir kt. atliekos), nebetinkamos naudoti padangos.

Atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetus, aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, naudojant modernią ir universalią atliekų tvarkymo įrangą, yra perdirbamos:

 • automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos,
 • vidaus degimo variklių degalų, tepalų ir įsiurbimo oro filtrų atliekos,
 • automobilių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios atliekos (bamperiai, posparniai, sėdynės ir kt.),
 • kitos atliekos

Dažniausiai po transporto priemonių priežiūros ir remonto susidarančios atliekos yra šios: plastikai, gumos, stiklai, užterštos šluostės, padangos, panaudota alyva ir jos talpos, filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ar stabdžių kaladėlės.

Automobilių detalės, baigusios savo gyvavimo ciklą ir tapusios atliekomis, yra degios ir toksiškos. Seni amortizatoriai, automobilių kuro ir tepalo filtrai ar akumuliatoriai, netinkamai tvarkomi ir patekę į aplinką tampa itin dideliu taršos šaltiniu. Iš alyvos atliekų išsiskiria sunkieji metalai ir kitokie kenksmingi cheminiai junginiai. Ne vietoje išmestos padangos yra 120-140 metų ir visą tą laiką teršia aplinką.

Automobilių variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva yra vienas iš pavojingiausių taršos šaltinių. Dėl alyvos atliekų deginimo į aplinką patenka kenksmingos medžiagos, kurios kelia pavojų žmogaus ir gyvūnų  sveikatai. Buitiniuose katiluose deginamas tepalas į aplinką išsiskiria anglies dioksidą (CO2), kuris skatina klimato atšilimą, bei sunkiuosius metalus – kadmį, chromą, šviną, nikelį, arseną, varį, cinką, azotą. Be to, vienas litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir tapti ne tik vandens, bet ir žemės taršos objektu.

Autoservisams draudžiama susidariusias atliekas atiduoti transporto priemonės savininkui. Todėl automobilio remonto metu susidariusios atliekos, turėtų likti automobilių remonto paslaugas teikiančioje įmonėje, o vėliau turi būti perduotos licencijas turintiems atliekų tvarkytojams.

Pagal ES direktyvą, beveik visos ENTP atliekos turi būti panaudotos pakartotinai ar perdirbtos ir tik 5 proc. šių atliekų gali būti pašalinama.

Alyvos atliekos – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

Dažniausiai autoservisų veikloje susidarančios alyvos atliekos žymimos atliekų kodu – 13 02 08*, pavadinimas – kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva.

Panaudotas stabdžių skystis yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos medžiagos, priskirtinos pavojingoms atliekoms. 

Autoservisų veikloje susidarančio stabdžių skysčio atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 13*, pavadinimas – stabdžių skystis.

Panaudotas aušinamasis skystis yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos medžiagos, priskirtinos pavojingoms atliekoms. 

Autoservisų veikloje susidarančio aušinamojo skysčio atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 14*, pavadinimas – aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų.

Panaudoti amortizatoriai yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys, priskirtinos pavojingoms atliekoms. 

Autoservisų veikloje susidarančių amortizatorių atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 21 03*, pavadinimas – autotransporto priemonių amortizatoriai.

Panaudoti vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, kuro ir tepalo filtrai yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys. Didžioji dalis jų priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančios oro, kuro ir tepalo filtrų atliekos žymimos šiais kodais:

Atliekų kodas      

Atliekų pavadinimas 

 16 01 07*

 tepalų filtrai

16 01 21 01*

degalų filtrai 

16 01 21 02* 

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai 

16 01 22 01

vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

Panaudotos padangos yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys, priskirtinos nepavojingoms atliekoms. 

Autoservisų veikloje susidarančios padangų atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 03, pavadinimas – naudoti nebetinkamos padangos.

Elektronikos atliekos – tai viskas, kas lieka, kai elektronikos ar buitinės technikos prietaisas baigia savo gyvavimo ciklą:

 • Buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • Ne buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos;
 • Elektroninės įrangos dalys ir komponentai.

Senos buitinės technikos, elektros ir elektronikos prietaisų ar baterijų, akumuliatorių jokiu būdu negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį ar bet kur palikti, nes netinkamai ardomos ir irdamos tokios atliekos į aplinką išskiria žmogui ir gamtai ypač kenksmingų medžiagų: sunkiųjų metalų, plastikų, ozono sluoksnį ardančių dujų (freonų), nervų sistemą ir smegenis pažeisti galinčių švino ir kadmio.

Visoje Lietuvoje surinktas buitinės technikos ir elektronikos atliekas perdirbame pagal geriausius prieinamus gamybos būdus ir aukščiausius aplinkosauginius standartus.

Mūsų gamykloje buitinės technikos ir elektronikos atliekos papildomai rūšiuojamos pagal medžiagas, perdirbimo technologinius srautus, nukenksminamos (atskiriant potencialiai pavojingiausias medžiagas ir pan.).

Pasitelkus specialią įrangą buitinės technikos ir elektronikos atliekos yra saugiai perdirbamos (smulkinamos, separuojamos, centrifuguojamos ir pan.) ir apdorojamos taip, kad būtų išgaunama kuo daugiau antrinių žaliavų ir pagaminama galutinių produktų.

Į perdirbimą patekusioms ir po perdirbimo susidarančioms atliekoms taikomas nulinės tolerancijos šalinimui principas, t. y. po perdirbimo susidarančios neperdirbamos atliekos nėra šalinamos sąvartynuose, išskyrus kai nėra galimybių rinkoje saugiai jas panaudoti.

Atliekos, kurių negalima paruošti naudoti pakartotinai ar perdirbti, yra panaudojamos energijai gauti.

Visoje Lietuvoje surenkame ir išvežame visų rūšių baterijų ir akumuliatorių atliekas:

 • Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai;
 • Elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai;
 • Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai;
 • Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai.

Baterijose, ličio jonų baterijose, akumuliatoriuose yra sunkiųjų metalų (ličio, cinko, kadmio ar švino) ir kitų aplinką teršiančių medžiagų. Aplinkoje yrančios baterijos ir akumuliatoriai išskiria toksiškas ir pavojingas chemines medžiagas, todėl kelia pavojų aplinkai: užteršia dirvožemį ir vandens sistemas, kenkia žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Panaudotos elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkami gaminiai, dažniausiai priskirtini nepavojingoms atliekoms.  

Elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai – tai baterijos ir akumuliatoriai naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse.

Elektromobilių baterijų ir akumuliatorių atliekos žymimos šiais kodais:

Atliekų kodas      

Atliekų pavadinimas 

16 06

Baterijos ir akumuliatoriai

16 06 05 02 

kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 

Panaudotos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkami gaminiai, dažniausiai priskirtini nepavojingoms atliekoms.  

Automobiliams skirtos baterijos – tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

Automobiliams skirtų akumuliatorių ir baterijų atliekos žymimos šiais kodais:

Atliekų kodas      

Atliekų pavadinimas 

16 06

Baterijos ir akumuliatoriai

 16 06 01*

švino akumuliatoriai

16 06 01 01* 

nešiojamieji švino akumuliatoriai

16 06 01 02* 

automobiliams skirti švino akumuliatoriai 

16 06 01 03*

pramoniniai švino akumuliatoriai

 16 06 02*

 nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 02 01* 

nešiojamieji nikelio-kadmio akumuliatoriai 

16 06 02 02* 

automobiliams skirti nikelio-kadmio akumuliatoriai 

16 06 02 03*

pramoniniai nikelio-kadmio akumuliatoriai

16 06 04

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03)

16 06 04 01 

nešiojamosios šarminės baterijos 

16 06 04 02 

automobiliams skirtos šarminės baterijos 

16 06 04 03

pramoninės šarminės baterijos

 16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 05 01 

kitos nešiojamos baterijos ir akumuliatoriai 

16 06 05 03

kitos pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

16 06 05 02 

kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai 

 16 06 06*

 atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

Panaudotas maistinis aliejus yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkama medžiaga, priskirtina nepavojingoms atliekoms. 

Maistinio aliejaus atliekos žymimos atliekų kodu – 20 01 25, pavadinimas – maistinis aliejus.

Panaudoti darbo drabužiai ir tekstilė yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkami gaminiai, dažniausiai priskirtini nepavojingoms atliekoms.  

Darbo drabužių ir tekstilė atliekos žymimos šiais kodais:

Atliekų kodas      

Atliekų pavadinimas 

 

19 12 08

 

tekstilės gaminiai

 

20 01 10

 

drabužiai

 

20 01 11

 

tekstilės gaminiai

Dumblas iš valymo įrenginių yra priskirtinas pavojingoms atliekoms. 

Dumblo atliekos žymimos šiais kodais:

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

 13 05 02*

 naftos produktų/vandens separatorių dumblas

 13 05 03*

 kolektoriaus dumblas

Panaudotos arba naudojimui netinkamos pavojingos cheminės medžiagos yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkamos medžiagos, priskirtinos pavojingoms atliekoms.  

Pavojingų atliekų pavyzdžiai: vaistai, buitinės chemijos produktai, lakai, dažai, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir medžiagos, gyvsidabrio turinčios atliekos, rūgštys, šarmai, agrochemijos atliekos ir kt.

Savo veikloje vadovaujamės visais aplinkosaugos reikalavimais, turime Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 000490, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus Nr. T-V.7-17/2016 ir T-V.2-18/2016, esame registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR kodas REOBJ0014271) bei įtraukti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, atliekų tvarkytojų sąrašą.

Įmonės kodas:                    302445137
PVM mokėtojo kodas:      LT100005417818
AB SEB bankas                  LT667044060007826616

Įmonės kodas: 302445137
PVM mokėtojo kodas: LT100005417818
AB SEB bankas LT667044060007826616

Biuro darbo laikas:     I-V     7:00-15:30
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30
Atliekų priėmimas:     I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:                    11:00-11:30

Biuro darbo laikas:
I-V     7:000-15:30
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

Atliekų priėmimas:
I-V      7:00-15:00
Pietų pertrauka:
11:00-11:30

© 2023 ATC. Visos teisės saugomos.
Svetainių kūrimas | www.procerus.lt